POLITYKA PRYWATNOŚCI

Prywatność na Statku ST-38

Polityka prywatności ma zastosowanie także do strony www.kursy.martaidczak.com, https://st38.martaidczak.com/ oraz do wszystkich witryn internetowych lub usług, które zawierają do niej odniesienie.  

Pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Marta Idczak i jestem Kapitanem Statku ST-38 Marta Idczak, NIP: 5140197206 przez prawników nazywana także administratorem danych osobowych. Możesz mnie znaleźć pod adresem ul. Hetmańska 111/15, 61-513 Poznań lub skontaktować mailowo st38@martaidczak.com.    

 • Sławne RODO

To Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

 • Przydatne definicje 

Na potrzeby działania Statku St-38, przyjmijmy parę definicji:

 • Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, jak również na podstawie jednego bądź kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, numer identyfikacyjny, oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie i innej podobnej technologii; dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO;

 • EOG – Europejski Obszar Gospodarczy – strefa wolnego handlu i wspólny rynek, który obejmuje państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, z wyjątkiem Szwajcarii; 

 • Konto – konto Użytkownika będącego klientem założone w Serwisie, które umożliwia dostęp do zakupionych produktów lub usług;

 • Pliki cookie – popularnie zwane ciasteczkami – dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w urządzeniach końcowych Użytkownika. Takim urządzeniem końcowym może być np. telefon komórkowy, laptop, tablet. Podstawowe typy plików cookie: 

  • niezbędne pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu dostarczenia Użytkownikowi usług oraz funkcjonalności dostępnych w Serwisie. Za pośrednictwem Serwisu niezbędne pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora;

  • funkcjonalne pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu zapamiętywania i dostosowania Serwisu do dokonanych przez Użytkownika wyborów np. w zakresie ustalenia preferencji językowych. Za pośrednictwem Serwisu funkcjonalne pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator;

  • analityczne pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu pozyskania m.in.: informacji o liczbie wizyt i źródeł ruchu w Serwisie, poprawy wydajności Serwisu. Za pośrednictwem Serwisu analityczne pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator; 

 • marketingowe pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu dopasowania wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Użytkownika. Za pośrednictwem Serwisu marketingowe pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora lub podmioty trzecie, z których usług korzysta Administrator;

 • wydajnościowe pliki cookie – pliki cookie wykorzystywane w celu zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajnościowych Serwisu. Za pośrednictwem Serwisu wydajnościowe pliki cookie mogą być instalowane przez Administratora.

 • inne pliki cookie – Administrator wykorzystuje również inne pliki cookie, które nie mają charakteru niezbędnego. Są to między innymi pozostałe pliki cookie mediów społecznościowych. 

Wykorzystywanie plików cookie innych niż niezbędne pliki cookie oraz przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystywaniem tychże plików jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • Polityka prywatności – niniejszy dokument.

 • Serwis – strona internetowa pod adresem www.martaidczak.com oraz wszystkie jej podstrony.

 • Usługa społeczeństwa informacyjnego – każda usługa normalnie świadczona za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie usługobiorcy. W Polsce usługa społeczeństwa informacyjnego określana jest jako usługa świadczona drogą elektroniczną; usługa w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535.

 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.). 

 • Ustawa – prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.).

 • Użytkownik

To Ty, bez znaczenia czy jesteś osobą fizyczną, osobą prawną, Marsjaninem czy pracujesz w NASA. Pamiętaj, że Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci. Musisz mieć ukończone 16 lat, aby samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik poniżej 16 roku życia musi uzyskać zgodę opiekuna prawnego – w celu uzyskania świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego. Jako Kapitan jestem uprawniona do weryfikacji Twojego wieku.

 • Współadministratorzy 

Współadministratorami Twoich danych osobowych są:

 • Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland;

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Legal Dept., Wilton Place, Dublin 2, Ireland. 

 Współadministrowanie związane jest z wykorzystywaniem przeze mnie platform społecznościowych. W ramach Serwisu wykorzystywane są również wtyczki społecznościowe kierujące do portali społecznościowych.

 • Cele  i podstawy prawne przetwarzania danych 

Dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu są mi potrzebne:

 • na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:

 • zapisywania danych w funkcjonalnych, analitycznych, reklamowych lub innych plikach cookie, wykorzystywania plików cookie do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu;

 • umożliwienia Ci wydawania opinii o produkcie lub usłudze;

 • kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem aplikacji do komunikacji na odległość – w zakresie danych osobowych innych niż dane osobowe zwykłe; 

 • kierowania reklamy w mediach społecznościowych;

 • kierowania reklamy w Serwisie lub innych stronach internetowych;

 • umożliwienia Ci udziału w webinarze lub szkoleniu online; 

 • wysyłania newslettera – w zakresie danych podanych fakultatywnie (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – prawo telekomunikacyjne);

 • udzielenia rabatu, przekazywania kodów rabatowych, informowania o promocjach i ofertach.

 • z uwagi na niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu:

 • zapisywania danych w niezbędnych plikach cookie, wykorzystywania plików cookie do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i jego podstron, a także gromadzenia danych z Serwisu;

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Serwisie, w tym w celu świadczenia usługi związanej z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie oraz usługi newsletter; 

 • dostarczenia treści cyfrowych;

 • kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pośrednictwem aplikacji do komunikacji na odległość; 

 • przesyłania do Ciebie moich ofer handlowych;

 • przyjęcia i realizacji złożonego zamówienia, wykonania usługi lub realizacji zawartej umowy;

 • założenia i zarządzania kontem Użytkownika dostępnego w Serwisie;

 • rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 • z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu:

 • zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na mnie przepisami prawa, w tym tworzenia rejestrów i innej dokumentacji wynikającej z RODO;

 • rozpatrzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy zawartej na odległość; 

 • wystawienia faktury, rachunku lub spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów podatkowo-rachunkowych, w tym w celach archiwalnych.

 • prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:

 • zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz zarządzania Serwisem, w tym poprawy jego funkcjonalności i wydajności działania;

 • tworzenia baz danych;

 • obsługi konta w portalu Instagram pod nazwą “martaidczak”, obsługi strony internetowej w portalu Facebook pod nazwą “Statek ST-38 Marta Idczak”, obsługi strony internetowej w portalu LinkedIn pod nazwą “Marta Idczak”, obsługi grupy na Facebooku “Storytelling i komunikacja marki w social mediach” i wchodzenia w interakcje z Użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych;

 • kierowania reklamy w mediach społecznościowych;

 • kierowania reklamy na stronie internetowej; 

 • kierowania do Ciebie treści marketingowych w ramach newslettera, 

 • prowadzenia badań i analiz Serwisu, między innymi pod kątem funkcjonalności i poprawy jego działania, a także satysfakcji z oferowanych usług i produktów;

 • badania skuteczności realizowanych kampanii sprzedażowo-reklamowych; 

 • kontaktowania się z Tobą, w szczególności w celu uzyskania informacji zwrotnej o zakupionym produkcie lub usłudze;

 • przechowywania nieopłaconych zamówień;

 • ochrony moich praw polegającym na ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

 • statystycznym i analitycznym, w tym prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, sposobu korzystania z konta, preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Serwisu;

 • przechowywania danych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć do wykazania określonych faktów. 

6. Twoje uprawnienia

Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych – masz prawo żądania informacji na temat przetwarzanych danych osobowych. Na tej podstawie przekazuję osobie zgłaszającej żądane informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania;

 • prawo żądania sprostowania danych – masz prawo żądania usunięcia nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych, jak również ich uzupełnienia, jeżeli są one niekompletne;

 • prawo otrzymania kopii danych – masz prawo uzyskania kopii przetwarzanych danych osoby;

 • prawo do usunięcia danych – masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania celu lub celów, dla których zostały zebrane;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania – masz prawo żądania zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych. Prawo to przysługuje w następujących przypadkach:

  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

  • osoba, której dane dotyczą, nie chce usunięcia danych;

  • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zgromadzone, ale nie można ich usunąć z uwagi na obowiązujące przepisy;

  • osoba, która wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, czeka na wydanie decyzji w tej sprawie;

 • prawo do przenoszenia danych – masz prawo, abym w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub na podstawie wyrażonej zgody, wydała dane osobowe w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. W ramach tego uprawnienia istnieje możliwość żądania przesłania tych danych innemu podmiotowi pod warunkiem istnienia technicznych możliwości po mojej stronie i wskazanego podmiotu;

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w celach marketingowych – możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w celu innym niż cel marketingowy – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

 • prawo do wycofania zgody – w zakresie w jakim Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed wycofaniem zgody;

 • prawo do wniesienia skargi – masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy regulujące ochronę danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pamiętaj, że Twoje uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji praw daj po prostu znać Kapitanowi, rozwiążemy problem. Wystarczy, że napiszesz na adres: st38@martaidczak.com, wskazując w czym leży problem. 

7. Odbiorcy danych 

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom (spokojnie ograniczymy się jedynie do podmiotów pochodzących z Ziemi), w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Kapitanem.

Do głównych odbiorców danych należą: 

 • Fakturowania Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-389) Warszawa, ul. Juliana Smulikowskiego 6/8 – podmiot zapewniający system do wystawiania faktur;

 • MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – podmiot zapewniający system do wysyłki newslettera; 

 • ClickMeeting Spółka z o.o. w Gdańsku (80-308), al. Grunwaldzka 413, KRS0000604194 – podmiot zapewniający program do prowadzenia szkoleń i webinarów online; 

 • NEURE Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Swarzędz (62-020), ul. Nowowiejska 55/G, KRS: 0000934660 – podmiot zapewniający platformę sprzedażową Publigo;

 • Leadpages (US), Inc. 212 3rd Ave N, Suite 475, United States  – podmiot zapewniający system do tworzenia landing page;

 • Vimeo.com, Inc., Legal Department, 330 West 34th Street, 5th Floor, New York, New York 10001 – podmiot zapewniający system umożliwiający udostępnianie plików filmowych w Serwisie;

 • PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-327), przy ul. Kanclerskiej 15, KRS 0000347935 – podmiot zapewniający system płatności elektronicznych Przelewy24; 

 • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg, wpisana pod numerem w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349 – podmiot zapewniający system płatności elektronicznych PayPal;

 • Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland – podmiot zapewniający platformę, na której znajdują się profil społecznościowy na platformie Instagram, strona internetowa (fanpage) ograz grupa na platformie Facebook, narzędzie Meta Pixel;

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Place, Dublin 2, Irlandia – podmiot zapewniający platformę, na której znajduje się profil społecznościowy na LinkedIn;

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – podmiot zapewniający narzędzie do analizy statystyk (Google Analytics) oraz narzędzie do reklam (Google Ads);

W przypadku uzyskania od Ciebie zgody, Twoje dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

Jako Kapitan zastrzegam sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

8. Przetwarzanie danych Użytkownika poza EOG:

W związku z tym, że niektóre podmioty współpracujące ze mną mają siedziby poza EOG, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako tzw. państwa trzecie, jako Kapitan zapewniam, że podmioty zobowiązały się do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych.

Przekazuję dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, głównie w sytuacji korzystania z usług podmiotów o zasięgu międzynarodowym. W takiej sytuacji dostawcy usług mogą posiadać oddziały lub spółki zależne na terenie EOG. Dodatkowo stosowane są mechanizmy prawne w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim stosowane są mechanizmy zgodności (np. wiążące reguły korporacyjne zatwierdzone przez właściwy organ nadzorczy, międzynarodowe normy certyfikacyjne) lub standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Europejską przewidziane w art. 46 RODO. Ta decyzja ma zastosowanie w przypadku krajów trzecich objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony. Dane osobowe mogą być również przekazywane poza obszar EOG na podstawie zgody Użytkownika. Więcej informacji na temat zasad przekazywania danych poza EOG znajdziesz tutaj

 • Dla Google Inc. Zbierane dane uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. Ponadto korzystając z poniższego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics.

 • Dla Meta Inc. Zbierane dane co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://developers.facebook.com/docs/privacy/

 • Dla Vimeo, Inc. Zbierane dane co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://vimeo.com/privacy.

 • Dla Leadpages (US), Inc. Zbierane dane co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://www.leadpages.com/privacy

 • Dla LinkedIn Corporation. Zbierane dane co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

 • Dla MailerLite Limited. Zbierane dane co do zasady uniemożliwiają identyfikację konkretnej osoby, a więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

9. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania, w szczególności: 

 • dane osobowe przetwarzane w związku z zapisaniem się na newsletter – przez okres funkcjonowania newslettera lub do czasu cofnięcia zgody;

 • dane osobowe przetwarzane w związku obsługą formularza kontaktowego – przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania;

 • dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą formularza komentarzy – przez okres istnienia Serwisu;

 • pozostałe dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania;

 • dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie – przez okres rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym lub przez okres realizacji usługi i współpracy;

 • dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO;

 • dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego, RODO;

 • dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych, w tym korzystaniem z funkcjonalności tych aplikacji – przez okres istnienia stron firmowych lub kont na danym portalu społecznościowym;

 • dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem stroną internetową – do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności tychże danych lub wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

10. Wymóg podania danych 

Pamiętaj, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może jednak skutkować brakiem możliwości skorzystania z danej funkcjonalności Serwisu, dostępu do określonych treści lub niemożliwością wykonania usługi czy zrealizowania zamówienia.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie 

Jako Kapitan statku muszę kontrolować czy statek ST-38 nie zbacza z kursu. Dlatego też analizuję dane osobowe subskrybentów newslettera, historię otwierania i przeglądania newslettera, historię przeglądania Serwisu, historię transakcji dokonywanych w ramach Serwisu, historię aktywności na profilach mediów społecznościowych na platformach Instagram, Facebook, LinkedIn. Przedmiotowa analiza jest podejmowana w sposób zautomatyzowany na zasadach oferowanych przez dostawców danych usług. Analiza danych nie wywołuje jednak skutków prawnych lub w podobny sposób nie wpływa istotnie na Twoją sytuację, w tym na Twoje prawa lub wolności.

Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie preferencji Użytkowników w celu dostosowania tworzonych przeze mnie nowych misji kosmicznych, które polegają na dostarczaniu nowych treści, ofert lub komunikatów do preferencji zbiorczych Użytkowników.

12. Pliki cookie oraz podobna technologia 

Informuję, że w Serwisie wykorzystywane są pliki „cookie”. Tak one również istnieją we wszechświecie. Pliki cookie są wykorzystane w celu dostarczenia Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług, prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w tym usprawnienia nawigacji Serwisu, zapamiętania preferencji dotyczących plików cookie, zapewnienia bezpieczeństwa oraz zarządzania Serwisem, badań statystycznych i analitycznych, w celach marketingowych, łączenia z portalami społecznościowymi, prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego. 

Podczas pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookie, w tym ich rodzaju wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie określonych plików cookie.

Konsekwencją zaakceptowania plików cookie jest to, że w pamięci wykorzystywanego przez Ciebie urządzenia np. tabletu, komputera czy telefonu zostanie utrwalona informacja pochodząca od dostawcy danej usługi, nad którą nie masz kontroli.

Masz jednak możliwość zarządzania plikami cookie:

 • Zarządzanie plikami podczas pierwszej wizyty w Serwisie – Użytkownikowi wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookie, w tym ich rodzaju. W ramach komunikatu masz możliwość udzielenia zgody na wybrane pliki cookie;

 • Usuwanie plików cookie z urządzenia – masz możliwość usunięcia plików cookie znajdujących się na urządzeniu końcowym. W tym celu powinieneś wyczyścić historię przeglądania w przeglądarce. W ten sposób usuwasz wszystkie pliki cookie ze wszystkich odwiedzonych stron. Należy mieć świadomość, że w ten sposób można utracić zapisane informacje (np. dane do logowania);

 • Uniemożliwienie przechowywania plików cookie – masz możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, w taki sposób, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookie. To bardzo proste, sam możesz ujarzmić siłę w nich drzemiące, w przypadku wykorzystywania:

Niestety może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Ponieważ pliki cookie stosowane są również do zapamiętywania preferencji Użytkownika dotyczących plików cookie, należy mieć świadomość konsekwencji związanych ze zmianami ustawień, w szczególności w przypadku wyłączenia możliwości zapisania plików cookie na urządzeniu końcowym, co może skutkować uniemożliwieniem korzystania z określonych funkcjonalności, a część treści udostępniana przez Administratora może być niewidoczna;

 • Tryb incognitomasz możliwość korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe. Wówczas pliki cookie zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki;

 • Inne urządzenia – w przypadku użycia przez Użytkownika innego urządzenia końcowego, profilu na komputerze lub przeglądarki internetowej niezbędne będzie ponowne określenie preferencji w zakresie plików cookie.

Jako Kapitan czuję się w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookie może spowodować trudności w korzystaniu z Serwisu lub ograniczenie jego funkcjonalności. Pełnia kosmicznej podróży jest możliwa jedynie z ciasteczkami.

13. Wykorzystywane narzędzia i funkcjonalności 

W celu lepszego prowadzenie Statku kosmicznego wykorzystuję poniższe narzędzia i funkcjonalności. 

 • Formularz kontaktowy

Jako Kapitan zapewniam możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. W celu skorzystania z formularza Użytkownik zobowiązany jest do podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako pola obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia oraz obsługi zapytania. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza kontaktowego lub obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 • Formularz zamówienia w Sklepie

Zapewniam również możliwość złożenia zamówienia w sklepie. Składając zamówienie w sklepie dostępnym w Serwisie Użytkownik musi podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, a dodatkowo w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą: firmę, NIP oraz telefon. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia Umowy, a także realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, rozliczeń podatkowo-księgowych oraz rozpatrywania roszczeń.

 • Konto 

Każdy Użytkownik, który kupuje produkt w postaci e-booka lub kursu online otrzymuje dostęp do indywidualnego konta.  Konto założone na platformie internetowej Publigo umożliwia dostęp do zakupionych produktów. NEURE Spółka z o.o. jest zewnętrznym dostawcą, który może gromadzić i przetwarzać dane osobowe Użytkowników przy użyciu standardowych technologii, aby pomóc mi monitorować i ulepszać prowadzenie konta. W związku z wykonywaniem usług do prowadzenia konta, wykorzystuję pliki cookie, unikalne identyfikatory, sygnały nawigacyjne i podobne technologie śledzenia.

 • Media społecznościowe 

Posiadam profile społecznościowe na portalu Facebook, Instagram oraz LinkedIn. Dane osobowe podawane w mediach społecznościowych będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania tymi profilami, komunikowania się z Użytkownikiem, w tym w celu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, jak również w celach statystycznych i analitycznych, wchodzenia w interakcje, informowania o organizowanych wydarzeniach, ciekawych informacjach, usługach i produktach oferowanych przeze mnie tworzenia społeczności w ramach profilu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest mój prawnie uzasadniony interes.

Zasady panujące na portalach społecznościowych są ustalane przeze mnie jako Kapitana, jednakże zasady korzystania z danego portalu społecznościowego wynikają z regulaminów oraz zasad społeczności tychże platform.

Masz możliwość rezygnacji z obserwowania mojego profilu w każdej chwili. Istnieje również możliwość blokady danego konta. Z uwagi na specyfikę wykorzystywanych przeze mnie platform wyłącznie skorzystanie z opcji „zablokuj użytkownika” spowoduje, że żadne treści tworzone przeze mnie nie będą Tobie wyświetlane. W pozostałym zakresie treści dostępne na danej platformie społecznościowej mają charakter powszechny.

Przetwarzam ogólnodostępne dane osobowe Użytkowników takie jak np. imię, nazwisko czy informacje ogólne, które umieszczane są na profilach, zostały oznaczone jako publiczne lub udostępnione przez Użytkownika. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez właścicieli portali społecznościowych na warunkach zawartych w regulaminach tychże platform.

 • Wtyczki społecznościowe 

Serwis wykorzystuje wtyczki kierujące do portali społecznościowych Facebook, LinkedIn oraz Instagram. Przedmiotowe wtyczki są oznaczone logo danego serwisu społecznościowego. Dane osobowe są przesyłane do portali społecznościowych tylko wtedy, gdy podejmiesz aktywne działanie polegające na kliknięciu odpowiedniego przycisku wtyczki. Po naciśnięciu w ikonę z logo portalu społecznościowego przeglądarka internetowa rozpocznie połączenie z serwerami danego portalu społecznościowego, a Ty zostaniesz przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usługi, czyli właściciela danego serwisu społecznościowego. Jednocześnie Twoja przeglądarka internetowa nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami wybranego portalu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem zewnętrznych plików cookie. 

Od momentu kliknięcia danej wtyczki przez Ciebie, Twoje dane osobowe są przetwarzane na danym portalu społecznościowym, a właściciel portalu społecznościowego staje się współadministratorem danych osobowych. Jako Kapitan informuję, że od momentu aktywnego kliknięcia przycisku wtyczki, nie mam wpływu na charakter oraz zakres danych osobowych gromadzonych przez właściciela danego portalu społecznościowego. Dane są przesyłane niezależnie od faktu czy posiadasz konto w danym portalu społecznościowym lub czy jesteś zalogowany. W przypadku, gdy jesteś zalogowany na danej platformie społecznościowej (np. Instagram), to zebrane dane osobowe będą bezpośrednio przypisane do wykorzystywanego przez Ciebie konta (profilu).

 • Newsletter

Jako Kapitan chcę być w kontakcie ze swoją załogą więc przetwarzam dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na przesyłaniu Ci treści marketingowych (no przyznaje się, będzie to Newsletter). W formularzu zapisu na newsletter pola te są obowiązkowe. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania newslettera. W celu dodania adresu e-mail do listy subskrybentów zostaniesz poproszony o potwierdzenie zapisu. Potwierdzenie zapisu spowoduje dodanie do bazy danych listy mailingowej newslettera.

Jeżeli wyrazisz zgodę i się zapiszesz, to Twoje dane osobowe takie jak imię oraz adres email będą wykorzystywane w celu przesłania wiadomości mailowej zawierającej treści handlowe oraz wszelkie promocje i kupony rabatowe.

System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane przez każdego Użytkownika działania związane z przesyłanymi do Użytkownika wiadomościami e-mail, w tym datę i godzinę otwarcia wiadomości, kliknięcie w linki umieszczone w wiadomości, moment wypisania się itd.

Nasze kosmiczne komputery są bardzo zajęte więc jako Kapitan nie podejmuję decyzji automatycznych w stosunku do Ciebie, a Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Używam systemu MailerLite do zarządzania listą subskrybentów marketingu e-mailowego i do wysyłania wiadomości e-mail do subskrybentów. MailerLite jest zewnętrznym dostawcą, który może gromadzić i przetwarzać dane osobowe Użytkowników przy użyciu standardowych technologii, aby pomóc mi monitorować i ulepszać newsletter. W związku z wykonywaniem usług do wysyłki newslettera, wykorzystuję pliki cookie, unikalne identyfikatory, sygnały nawigacyjne i podobne technologie śledzenia.

 • narzędzia Google Analytics

 

Wykorzystuję sondy kosmiczne lub inne narzędzia do prowadzenia badań naukowych w przestrzeni pozaziemskiej. 

Wykorzystuję w Serwisie w celach analitycznych usługę Google Analytics. W kodzie strony internetowej Serwisu został zainstalowany specjalny kod śledzący, który wykorzystuje pliki cookie firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Informacje na temat korzystania z Serwisu generowane przez plik cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google Analytics został rozszerzony w Serwisie o kod „gat._anonymizelp();”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP). Dzięki anonimizacji adresu IP w Serwisie adres IP Użytkownika jest na terytorium EOG skracany przez Google LLC. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google LLC w USA i tam skracany. W ramach narzędzia Google Analytics wykorzystywane są informacje takie jak: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której Użytkownik korzysta; przeglądane podstrony w ramach Serwisu; czas spędzony w Serwisie i jego podstronach; przejścia pomiędzy podstronami Serwisu; źródło, z którego Użytkownik przechodzi do Serwisu.

 

 • Pixel Meta (poprzednio Pixel Facebooka)

 

Wykorzystuję w Serwisie w celach marketingowych również usługę Facebook Pixel, który umożliwia śledzenie skuteczności reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy Użytkownicy odwiedzający Serwis zostali przekierowani na stronę Serwisu po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. „konwersja”). W kodzie strony internetowej Serwisu został zainstalowany specjalny kod śledzący, który wykorzystuje pliki cookie firmy Meta dotyczące usługi Pixel Meta.

 

 • statystyki dostępne w portalach społecznościowych

 

Jako kapitan korzystam również z dostępnych na profilach społecznościowych tj. Facebook, Instagram, LinkedIn funkcje statystyczne udostępniane przez właścicieli tychże portali.

13. Logi serwera

Twoja aktywność jest rejestrowana w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Kapitana). Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in.: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie; nazwę Użytkownika podawaną w procesie autoryzacji; czas nadejścia zapytania; informacje o przeglądarce Użytkownika; język; godziny dostępu oraz adres; strony, z której Użytkownik został przekierowany; informacje o przeglądarce internetowej czy systemie informacyjnym, z którego Użytkownik korzysta. Dane, o których mowa powyżej nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu. 

Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Kapitan przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Kapitana (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

14. Bezpieczeństwo danych osobowych 

Na bieżąco analizuję czy Twoje dane osobowe są przetwarzane w spoób bezpieczny. Podejmuje się również nieznędne działania, aby podwykonawcy i inne podmioty ze mną współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, gdy działają na moje zlecenie. 

15. Zmiany Polityki prywatności 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Zachęcam Cię do regularnego sprawdzania treści niniejszego dokumentu pod kątem jego aktualizacji. 

Najnowsza wersja Polityki prywatności publikowana w Serwisie. 

Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 10.04.2023 r. 

Statek St-38 Marta Idczak, Ul. Hetmańska 111/15, 61-513 Poznań, st38@martaidczak.com Regulamin Polityka Prywatności